همایش و افتتاحیه

همایش و افتتاحیه


برگزاری مجالس رسمی و سازمانی از قبيل برگزاری همایش ، برگزاری سمینار، جشن افتتاحیه و برگزاری جشنهای سازمانی از جمله خدمات تخصصی تشریفات مجالس ستاره طلایی ماندگار می باشد. خدمات مجالس و تشریفات ستاره طلایی ماندگار با دارا بودن آشپزخانه صنعتی و کادری حرفه ای از مهمانداران مجرب و تحصيلکرده و ارائه خدمات متنوع به سازمانهای مطرح دولتی و خصوصی انتخابی شاِیسته می باشد.